Xsc1735
487~
n
s4202
1580~
Ìˌ
vgst5-22
520~
n
sOq88-1
679~
n
̑Xs n 487~ 암EˏoEc Ìˌ 1580~ vgvg n 520~  n 679~
vgsc294
485~
n
s؋ђ5-12
720~
Ìˌ
s]158-2
480~
Ìˌ
sˏo6630
520~
Ìˌ
vgvg n 485~ kE Ìˌ 720~ q Ìˌ 480~ 암EˏoEc Ìˌ 520~
sؒ2590
2598~
Ìˌ
xRsV2321
2650~
XtZ
vgs10247
1080~
Ìˌ
s򂪋u3300303
645~
n
kE Ìˌ 2598~ ̑xRs XtZ 2650~ vgvg Ìˌ 1080~ kE n 645~
vs[516-2
510~
Ìˌ
sc222
930~
n
s18176
90~
Ìˌ
sV666
410~
n
vv Ìˌ 510~ 암EˏoEc n 930~ kE Ìˌ 90~ kE n 410~